Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. BOUILLON HERKULES met ondernemingsnummer BE 0891.862.738 en maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker, Goedlevenstraat 111 (info@bouillonherkules.com of +32 (0)472 59 84 55), is een gespecialiseerde webshop in bouillon

1.2. De algemene voorwaarden van de BOUILLON HERKULES zijn van toepassing op alle bestellingen tot stand gekomen via de webshop van BOUILLON HERKULES via de website www.bouillonherkules.be. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden vermeld op de website, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden.

1.3. De algemene voorwaarden van BOUILLON HERKULES zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van BOUILLON HERKULES, inclusief privacy policy en cookiebeleid en deze integraal te aanvaarden.

1.4. De algemene voorwaarden, het privacy beleid en cookiebeleid van BOUILLON HERKULES zijn steeds online te consulteren op www.bouillonherkules.be.

1.5. BOUILLON HERKULES behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling via de webshop. Voor lopende bestellingen op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze bestelling.

 

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

2.1. Het aanbod in de webshop geldt zo lang de voorraad strekt en kan door BOUILLON HERKULES gewijzigd worden. Indien het gewenste product niet meer onder het assortiment in de webshop verkrijgbaar is, kan de klant steeds contact opnemen met BOUILLON HERKULES ((info@bouillonherkules.com of +32 (0)472 59 84 55) voor meer inlichtingen. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt BOUILLON HERKULES zich het recht voor een bestelling niet te accepteren.

2.2. Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal BOUILLON HERKULES hier uitdrukkelijk melding van maken in de webshop.

2.3. BOUILLON HERKULES ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. De productomschrijving omvat steeds een vermelding van aanwezige stoffen die een allergie en/of intolerantie kunnen veroorzaken. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt BOUILLON HERKULES dit onverwijld aan de klant en behoudt BOUILLON HERKULES zich het recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. BOUILLON HERKULES is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de website en in de webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

2.4. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel definitief na ontvangst van een orderbevestiging door BOUILLON HERKULES. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling zijn enkel mogelijk na contactopname en schriftelijke bevestiging door BOUILLON HERKULES

2.5. BOUILLON HERKULES verdeelt of levert haar producten momenteel enkel in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Luxenburg, Duitsland. Indien er tijdens het bestelproces een afwijkend leveringsadres wordt opgegeven behoudt BOUILLON HERKULES zich het recht af te zien van de bestelling, dan wel de levering ervan te weigeren.

2.6. Betaling vindt vooraf plaats overeenkomstig artikel 4. Bestellingen worden pas klaargemaakt van zodra BOUILLON HERKULES de goedkeuring van de betalingstransactie door de betalingafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zondergeldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

2.7. Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen bij BOUILLON HERKULES.

 

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1. Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van BOUILLON HERKULES verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die een bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN BETALINGEN

4.1. De door BOUILLON HERKULES gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop op het ogenblik van bestelling. De bijhorende foto’s zijn louter illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.2. De in de webshop vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds inclusief BTW (6%) en exclusief andere kosten (o.a. handelings- en verzendkosten), tenzij expliciet anders overeengekomen.

4.3. Vanaf het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst en bevestigd door BOUILLON HERKULES, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.

4.4. Bestellingen zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van BOUILLON HERKULES.

4.5. Bestellingen in de webshop dienen integraal betaald te worden bij het afronden van het bestelproces. Deze betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces. BOUILLON HERKULES aanvaardt volgende betalingswijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard, Visa, iDEAL, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, ING Home’Pay en Bankoverschrijving.

4.6. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 14 werkdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan BOUILLON HERKULES en dit via aangetekende zending.

 

ARTIKEL 5 – LEVERINGEN

5.1. Verzending van producten gebeurd hoofdzakelijk tenzij anders vermeld in het bestelproces. De producten kunnen, behoudens uitzondering, naargelang de keuze van de klant geleverd worden door een externe koerierdienst (Bpost, DHL of DPD) op het adres opgegeven tijdens het bestelproces. Per bestelling kan hiervoor maar één adres opgegeven worden. De verzendkosten worden steeds geafficheerd in de webshop.

5.2. Verzendingen en leveringen worden enkel binnen België Nederland, Frankrijk, Luxenburg, Duitsland uitgevoerd ten zij anders overeengekomen.

5.3. Leveringstermijn: a Leveren: Bestellingen worden doorgaans binnen de zeven werkdagen geleverd. Deze leveringstermijn is steeds indicatief en is afhankelijk van de concrete omstandigheden (vb. omvang van de bestelling, planning van de externe koerierdienst). Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of recht tot afstand van de bestelling. b. Afhalen: Voor bestellingen die af te halen zijn, kan de klant zijn/haar voorkeur voor afhaling doorgeven rekening houdende met het afhaalmoment van BOUILLON HERKULES (woensdag avond tussen 18u en 20u).

5.4. Bij leveringen die verzonden worden per post, kan de klant de leveringsstatus ten allen tijden opvolgen door middel van track-en trace, in zoverre dit aangeboden wordt door de externe koerierdienst waar BOUILLON HERKULES voor de betrokken bestelling beroep op doet.

5.5. Van zodra de bestelling het atelier verlaat, draagt BOUILLON HERKULES geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens het transport, noch voor vertraging in de leveringen van de externe koerierdienst. BOUILLON HERKULES biedt geen garantie op het kunnen voldoen aan specifieke leveringsvereisten van de klant. Deze vinden steeds plaats op eigen risico van de klant.

5.6. BOUILLON HERKULES is niet aansprakelijk voor het verminderen van kwaliteit en/of versheid van haar producten die het gevolg zijn van temperatuurschommelingen of andere invloeden wanneer de klant de producten niet tijdig afhaalt (in de winkel of in het postverzamelpunt). Bestellingen die binnen de tien dagen niet worden afgehaald, worden vernietigd of teruggezonden zonder enig recht voor de klant op restitutie van de betaling.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

6.1. De klant beschikt over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na in ontvangst name, dan wel levering om af te zien van de bestelling en dit zonder opgave van motivering.

6.2. In geval van herroeping zijn de retouronkosten ten laste van de klant. De klant bepaalt in dergelijk geval vrij de wijze waarop de goederen teruggezonden worden (vb. Bpost, UPS, DHL of afgifte aan ons adres mits afspraak Goedlevenstraat 111, 9041 Oostakker) en is uitsluitend verantwoordelijk voor het transport en het eventueel verlies of beschadiging.

6.3. Bovenvermeld herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen bevattende bederfelijke waren (voedingsmiddelen) met beperkte houdbaarheidsdatum, verzegelde goederen of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden.

6.4. Geretourneerde goederen dienen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden enkel aanvaard indien ze ongebruikt teruggezonden worden in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.

6.5. BOUILLON HERKULES betaalt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending. De terugbetalingstermijn valt onder de bevoegdheid van de bank en is onafhankelijk van de wil van BOUILLON HERKULES

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De klant verbindt zich ertoe zijn/haar bestelling grondig te controleren bij ontvangst. Zichtbare gebreken, kwalitatieve of andere tekortkomingen in de producten of de service dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24u na ontvangst schriftelijk (info@bouillonherkules.be) gemeld worden aan BOUILLON HERKULES, op straffe van verval van enig recht op restitutie.

7.2. BOUILLON HERKULES voorziet steeds in de nodige waarschuwing wanneer haar producten ingrediënten bevatten die een allergische reactie of intolerantie kunnen veroorzaken. De klant dient in geval van een gekende allergie voorafgaand aan een bestelling contact op te nemen met BOUILLON HERKULES in geval van twijfel of de gewenste producten welbepaalde ingrediënten bevat. BOUILLON HERKULES draagt geen enkele aansprakelijkheid voor allergische reacties op ingrediënten of voedselintoleranties die zich voor kunnen doen.

7.3. BOUILLON HERKULES stelt haar webshop ter beschikking en tracht in een periodiek onderhoud te voorzien zodat de verbindingen zo foutloos als mogelijk verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang tot de webshop occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen, nieuwigheden en/of onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis.

7.4. In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid van BOUILLON HERKULES beperkt steeds zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling.

7.5. De klant erkent en aanvaardt dat BOUILLON HERKULES de excepties en exoneraties die een fabrikant of toeleverancier waarmee zij desgevallend samenwerkt, kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

 

ARTIKEL 8 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT

8.1. BOUILLON HERKULES behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en dit mits restitutie van het betaalde, doch zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. BOUILLON HERKULES behoudt zich het recht voor om in dergelijk geval deelleveringen uit te voeren, dewelke verrekend worden met het te restitueren bedrag.

8.2. BOUILLON HERKULES behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen etc.

 

ARTIKEL 9 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

9.1. BOUILLON HERKULES erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, IP adres, transactiegegevens etc. van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze te zullen naleven.

9.2. Tijdens het bestelproces in de webshop wordt om volgende informatie verzocht: naam, voornaam, land, adres, telefoonnummer, mailadres, betaalkaartgegevens en/of btw-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor BOUILLON HERKULES om de bestelling te kunnen uitvoeren. De door BOUILLON HERKULES verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, de levering, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. BOUILLON HERKULES erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal verder geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat BOUILLON HERKULES hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.

9.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer BOUILLON HERKULES beroep doet op derden (vb. externe koerierdienst) voor het vervaardigen of leveren van de bestelling. In dergelijk geval ziet BOUILLON HERKULES toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.

9.4. BOUILLON HERKULES verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking.

9.5. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan BOUILLON HERKULES doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd. Betalingen gebeuren door toepassing van de onlinebetalingsdienst Mollie.

9.6. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De gegevens die BOUILLON HERKULES verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan BOUILLON HERKULES (info@bouillonherkules.be of Goedlevenstraat 111, 9041 Oostakker).

9.7. De persoonsgegevens die bij het afronden van een bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de levering van de bestelling te voltooien.

9.8. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij BOUILLON HERKULES (info@bouillonherkules.com of +32 (0)472 59 84 55). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.

 

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. Alle teksten, illustraties, beelden en grafische ontwerpen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van BOUILLON HERKULES en zijn beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie, geheel of ten deel, is stikt verboden.

10.2. BOUILLON HERKULES behoudt zich het recht voor om op bestelling of op maat vervaardigde producten bij wijze van referentie en promotie aan te wenden.

 

ARTIKEL 11 – KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING

11.1. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot BOUILLON HERKULES te 9041 Oostakker, Goedlevenstraat 111 ((info@bouillonherkules.com of +32 (0)472 59 84 55).

11.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van BOUILLON HERKULES is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste bestelling of de algemene voorwaarden.

11.3. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden beheerst door het Belgische Recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.