Privacybeleid

BOUILLON HERKULES, met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker, Goedlevenstraat 111, met ondernemingsnummer BE 0891 862 738,

Verklaart het volgende:

BOUILLON HERKULES verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant toevertrouwde opdracht, alsmede in geval van contactname via het contactformulier en/of het bezoek aan de website (www.bouillonherkules.be). Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.

BOUILLON HERKULES is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en BOUILLON HERKULES hiervoor zelf de middelen bepaald. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant treedt BOUILLON HERKULES op als verwerker.

BOUILLON HERKULES erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel BOUILLON HERKULES als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt BOUILLON HERKULES zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

Het privacybeleid evenals eventuele wijzigingen zijn ten allen tijden consulteerbaar op de website van BOUILLON HERKULES, www.bouillonherkules.be.

Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben volgende begrippen de volgende betekenis:

  • AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;
  • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
  • Betrokkene: De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
  • Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
  • Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
  • Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
  • Datalek: Elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Draagwijdte privacybeleid
1. Contractuele relaties
Huidig privacybeleid is van toepassing op de contractuele relatie tussen BOUILLON HERKULES en de klant of betrokkene en geldt gedurende de gehele duur van de opdracht. Afwijkingen van het privacybeleid zijn in geval van een contractuele relatie tussen de klant of betrokkene en BOUILLON HERKULES enkel toelaatbaar indien ingegeven door wettelijke vereisten, dan wel na al dan niet impliciete toestemming van beide partijen. Wezenlijke wijzigingen zullen uitdrukkelijk worden medegedeeld op de website.

2. Website
Door het consulteren van de website van BOUILLON HERKULES (www.bouillonherkules.be) en/of door gebruik te maken van het contactformulier erkent de betrokkene kennis te hebben genomen van het privacybeleid en verklaart zich akkoord met het feit dat BOUILLON HERKULES gebruik kan en mag maken van de verzamelde persoonsgegevens rekening houdende met de draagwijdte van het verzoek waarvoor de gegevens werden verschaft (art. 6.1.a en 6.1.b AVG).

BOUILLON HERKULES waarborgt in geen geval de volledigheid, correctheid en het up-to-date zijn van de op de website vervatte informatie, noch van de inhoud van websites van derden waar naar doorverwezen wordt.

De verwerking van de Persoonsgegevens

BOUILLON HERKULES garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. BOUILLON HERKULES ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

In het kader van de dienstverlening die door BOUILLON HERKULES geboden wordt, bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de naam, voornaam, mailadres, adres (geolocatie) en telefoonnummer, alsmede elke andere persoonlijke informatie die de klant of betrokkene verkiest mede te delen in diens vraag om inlichtingen of dienstverlening door BOUILLON HERKULES. Er worden geen gegevens verwerkt die als gevoelig aangemerkt kunnen worden, dan wel onder een bijzondere categorie van persoonsgegevens vallen.

BOUILLON HERKULES bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel hetgeen op grond van wettelijke plichtplegingen vereist is.

Verwerkingsgrond
Door beroep te doen op de dienstverlening van BOUILLON HERKULES of het invullen van het contactformulier op de website en het hierbij overmaken van persoonsgegevens erkent en aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden (art. 6.1.b) AVG). De klant en/of de betrokkene blijft evenwel eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens.

Voor de persoonsgegevens die BOUILLON HERKULES als verantwoordelijke ontvangt vanwege de klant en die worden aangewend voor marketingdoeleinden en klantenbeheer, valt BOUILLON HERKULES terug op de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd belang bestaande uit de situatie waarbij de betrokkene klant is van BOUILLON HERKULES als gevolg van het plaatsen van een opdracht (art. 6.1.b) en f) AVG), dan wel expliciet verkregen toestemming (art. 6.1.a) AVG).

De klant in diens hoedanigheid als betrokkene beschikt ten allen tijden over de mogelijkheid tot het wijzigen of om de gegeven toestemming terug in te trekken, in zoverre de verwerking hiervan louter gebaseerd is op diens toestemming.

Verwerkingsdoeleinden
BOUILLON HERKULES verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en btw-nummer:
Uitvoering van de bestelling (incl. levering), boekhoudkundige doeleinden (facturatie), wettelijke verplichtingen (identificatieplicht), Informering omtrent producten en diensten, verwerken van verzoeken gericht aan BOUILLON HERKULES via mail of de website, Informering omtrent producten en diensten, verwerken van verzoeken gericht aan BOUILLON HERKULES via mail of de website.

Wanneer u de website van BOUILLON HERKULES bezoekt en desgevallend gebruik maakt van het contactformulier, is het mogelijk dat bepaalde gegevens ter beschikking gesteld dienen te worden om contactname te vergemakkelijken. Deze informatie zal uitsluitend intern worden aangewend.

BOUILLON HERKULES maakt daarnaast gebruik van cookies die bepaalde informatie kunnen registeren van het websitebezoek, waaronder ook persoonsgegevens.

Ook wanneer er beroep wordt gedaan op BOUILLON HERKULES dient zij over bepaalde persoonsgegevens te beschikken dewelke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

BOUILLON HERKULES zal bij iedere verwerking enkel die persoonsgegevens aanwenden die minimaal noodzakelijk zijn in het kader van de gevraagde dienstverlening.

Passende technische en organisatorische maatregelen
BOUILLON HERKULES zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodoende het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt BOUILLON HERKULES gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid.

Onderaannemers en verwerkers
BOUILLON HERKULES maakt gebruik van subverwerkers, waaronder, doch niet beperkt tot, externe koerierdiensten, die in opdracht en onder toezicht van BOUILLON HERKULES persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht.

BOUILLON HERKULES ziet erop toe dat de door haar aangeduide verwerkers, waaronder haar medewerkers en onderaannemers, persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en zich hierbij, al dan niet contractueel, verbinden tot de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op basis van art. 28 AVG.

De medewerkers en sub verwerkers van BOUILLON HERKULES hebben zich er contractueel toe verbonden de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in acht te nemen.

De subverwerker beslist hierbij autonoom over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, rekening houdende met de risico’s verbonden aan diens expertise. Bij gebreke aan eenzelfde expertise is BOUILLON HERKULES als verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige verwerkingen die ingevolge een verkeerdelijke inschatting van de subverwerker plaatsvinden. BOUILLON HERKULES draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen en (cloud-)servers van de subverwerker.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal BOUILLON HERKULES geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt BOUILLON HERKULES de betrokkene onverwijld in kennis te stellen van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

Gegevensverwerking binnen de Europese Unie
BOUILLON HERKULES tracht de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens te beperken tot landen binnen de Europees Economische Ruimte of tot landen die een passend beschermingsniveau waarborgen, equivalent aan het niveau gewaarborgd onder de AVG en dit privacybeleid, rekening houdende met de voorgenomen verwerking, omvang en categorie van de te verwerken persoonsgegevens, het land van bestemming en de rechtsregels die in het desbetreffende land gelden. In het geval van verwerking buiten de grenzen van verwerking buiten de Europees Economische Ruimte zal BOUILLON HERKULES op schriftelijk verzoek van de betrokkene verdere toelichting verschaffen.

De rechten van de betrokkene
In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bewaar in te dienen.

Vragen omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op uw rechten als betrokkene kan gericht worden aan BOUILLON HERKULES via een schriftelijk, gemotiveerd naar info@bouillonherkules.com of per post naar Goedlevenstraat 111, 9041 Oostakker. BOUILLON HERKULES verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hierover terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft BOUILLON HERKULES het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval BOUILLON HERKULES de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek (art. 12.3 AVG).

Bewaartermijn van persoonsgegevens
BOUILLON HERKULES garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate naservice, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking gesteld van de betrokkene.

Maatregelen in geval van een data lek
BOUILLON HERKULES neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt BOUILLON HERKULES er zich toe dit in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.

Indien een datalek tevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zal BOUILLON HERKULES, de betrokkene hierover zonder onredelijke vertraging informeren.

BOUILLON HERKULES verleent volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten door het verschaffen van de noodzakelijke informatie en het beperken van de gevolgen van de inbreuk.

Overige bepalingen
BOUILLON HERKULES garandeert de nodige ondersteuning aan betrokkenen om aan diens verplichtingen te voldoen, behoudens in geval van informatie die confidentieel is of omwille van een wettelijke regeling niet mag worden medegedeeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij BOUILLON HERKULES is Mevr. Emma De Kimpe (info@bouillonherkules.com Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (02/274 48 00 of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit dit privacybeleid, worden deze bepalingen geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG. De nietigheid van één van de bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen uit dit privacybeleid onverlet. Indien er zich discrepanties voordoen tussen het privacybeleid en de overeenkomst afgesloten tussen BOUILLON HERKULES en de klant of betrokkene, primeren de bepalingen van deze laatste.

BOUILLON HERKULES behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien dit nodig zou blijken om aan diens rechten en/of verplichtingen onder de AVG te voldoen. Wezenlijke wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de website. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen.

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van BOUILLON HERKULES zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die hier uit voortvloeien.

Het privacy beleid van BOUILLON HERKULES werd laatst gewijzigd op 06/02/2020.